Algemene voorwaarden


1. Onderstaande voorwaarden maken deel uit van de aanneming, verkoop en/of levering. Zij zijn alleen en uitsluitend te aanzien als zijnde wet tussen partijen, dit ondanks en boven eventuele andere bedingen en/of voorwaarden.

2. De klant of de persoon die voor de klant aanwezig is op de plaats van aflevering en/of plaatsing dient de goederen voor akkoord en ontvangst te tekenen. Dit houdt in dat de geleverde goederen conform de bestelling zijn, geen gebreken vertonen en correct geleverd/geplaatst zijn. Bij niet ondertekening dient elke klacht per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden binnen de 3 dagen.

3. Alle contracten dienen aanzien als afgesloten op de zetel van het bedrijf. De geleverde goederen of gepresteerde werken zijn voor 100% onmiddellijk betaalbaar bij afhaling, levering of plaatsing. Bij afwezigheid van contante betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,25% per maand en een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande saldo met een minimum van € 50.

4. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koopsom niet is betaald. De geleverde goederen blijven roerend van aard en kunnen door de verkoper worden weggehaald indien zij niet volledig zijn betaald. De koper machtigt de verkoper hiertoe het erf te betreden en zich toegang tot het gebouw te verschaffen op om het even welke wettelijke manier.

5. Er wordt een tienjarige waarborg gegeven tegen gebreken als scheluwte en krommingen die buiten de normale tolerantie vallen. Vorderingen met betrekking tot verborgen gebreken dienen onmiddellijk te worden gesteld na vaststelling ervan en uiterlijk binnen de 6 maand na levering. Scheluwte en krommingen van 8 mm en minder zijn geen verborgen gebrek doch een normale tolerantie. Windbarsten zijn evenmin een verborgen gebrek. Op kleuren en vernissen kunnen wij geen waarborg geven. Producten die ongekleurd, onvernist worden aangekocht behouden enkel hun waarborg als deze binnen de acht dagen na levering en/of plaatsing door de klant worden behandeld met een beschermende laag: hetzij kleuren + porïenvuller, hetzij grondverf.

6. Er kunnen lichte kleur- of toonverschillen optreden tussen de kleur zoals gekozen in de toonzaal of op staal en de gekleurde geleverde producten. Deze verschillen kunnen in geen geval aanleiding geven tot klachten noch schadevergoeding.

7. Al onze trappen worden tijdens de plaatsing voorzien van karton. Dit karton dient onmiddellijk na plaatsing verwijderd te worden. Bij gebreke hiervan vervalt de garantie/waarborg op de trap.

8. Wanneer het nodig is maten op te nemen vooraleer de dorpels, de chape of de afgewerkte vloeren geplaatst zijn, is de klant ervoor verantwoordelijk dat deze worden uitgevoerd volgens onze aanduidingen.

9. Indien een correcte plaatsing het verwijderen van plinten, bepleistering, dorpels, betegeling of behangpapier vereist, moeten deze werken worden uitgevoerd door de koper. Indien deze werken toch door onze plaatsers worden uitgevoerd kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade en dit kan in geen geval aanleiding geven tot een eis van schadevergoeding. Deze aanpassingswerken zullen afzonderlijk gefactureerd worden.

10. Uitbreken en meenemen oude trappen en deuren is niet inbegrepen.

11. Op de muren en vloeren waartegen of waarop wij werken, moeten alle buizen en/of leidingen aangeduid zijn. Indien dit niet het geval is, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen.

12. Indien er bij levering en/of plaatsing schade aangericht wordt door onze werknemers, mag het bedrag van de schade in geen geval in mindering gebracht worden van de te betalen factuur. Onze verzekeringsmaatschappij zal voor de verdere afhandeling zorgen. Elke schadeclaim dient per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden binnen de 3 dagen.

13. Schade veroorzaakt door derden aan onze trappen/deuren kunnen ons niet ten laste gelegd worden.

14. Elke klacht met betrekking tot de aangerekende prijzen op de factuur dient per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden binnen de 3 dagen na ontvangst van de factuur. Een eventuele rekenfout kan worden rechtgezet zonder dat de uitvoering van de bestelling in het gedrang komt.

15. Al onze leveringen gebeuren op het gelijkvloers of op de eerste verdieping. Behoudens andersluidende overeenkomst, verklaart de koper zich akkoord tot het betalen van de huurprijs of het voorzien van een meubellift voor het leveren op andere verdiepingen.

16. Leveringsvertraging kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Zij mag niet ingeroepen worden voor gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling.

17. Geen enkele bestelling zal kunnen worden geannuleerd tenzij binnen de acht dagen na de bevestiging van de bestelling en mits ons uitdrukkelijk akkoord. In dit geval zal de klant ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van de bestelling met een minimum van € 125. De reeds vervaardigde goederen zullen geleverd worden en dienen te worden betaald aan de overeengekomen voorwaarden.

18. De houtkwaliteit wordt gewaarborgd door de geldende normen van volgende instituten:

- Voor Europees hout: Fédération Nationale du Bois (FNB)

- Voor Amerikaans hout: National Hardwood Lumber Association (NHLA)

- Voor tropisch hout: Association Technique Internationale pour les bois tropicaux (ATIBT)

Een detail hiervan kan ten alle tijden worden opgevraagd.

19. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34).  Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde (in de bijlage) vermeld.